Уништување на документација

paper_shreddingВо рамките на услужната програма на ARHIVIRAJ.COM, ДИС нуди најсовремен и безбеден начин на уништување и рециклирање на сите типови на документи. Овој процес се врши според највисоките стандарди и процедури off-site во архивските депоа на нашата компанија. Низ софтверскиот систем компанијата може автоматски да ја формира својата листа за уништување како и да направи извештај за извршеното уништување.

strelice-usluge Вршиме уништување на следните типови на документи:

  • хартиена документација, книги, регистратори
  • кредитни картички
  • ЦД/ДВД
  • останати медии изработени од пластични материјали

strelice-usluge Специјализирана локација значи:

  • shredderoff site процес – уништување на документи во одвоен и физичко технички обезбеден сектор во рамките на архивското депо на ДИС (затворен и заграден со чуварска служба и видео надзор)
  • бесплатно привремено складирање на превземената документација
  • подготовка и одвојување на документи предвидени за уништување

strelice-usluge Гаранција за успешно завршената работа:

  • клиентот добива комплетен извештај