Online hosting

cloud_docsOnline сервисите за архивирање таканаречените Cloud Computing и hosting на електронскиот систем за архивирање овозможуваат најсовремен начин за управување со деловната документација, со цел да се унапреди организацијата без вложување во инфраструктура и додатен кадар. Овие услуги се вршат со поддршката од Cloud Computing системот. Оваа технологија овоможува флексибилност, независен пристап од било која локација која може да биде брзо алоцирана или дислоцирана зависно од барањето на клиентот.

Компанијата ДИС нуди outsourcing за изведување на сите клучни фази во процесот на архивирање почнувајќи од санација на веќе постоечката состојба, конверзија на документи, обработка па се до поставување и одржување на e-arhive. Клиентите поседуваат целосна контрола врз секоја од горенаведените фази.

Со користење на услугата online архивирање, заинтересираната организација може:

  • значително да ја подобри брзината и прецизноста на поединечните или поврзаните документи
  • да ги минимизира финансиските и правните ризици кои можат да настанат во случај на губење, оштетување или злоупотреба на деловна документација
  • дополнително да овозможи безбедност на податоците